Έκθεση “Ταξιδεύοντας” – Σημείωμα / Exhibition “Traveling” – Note

Ταξιδεύοντας

Ταξιδεύω μόνος… ταξιδεύουμε μόνοι… κι ό,τι υπάρχει είναι το ταξίδι αυτό. Αν καταλάβεις ότι αυτή είναι όλη η ιστορία, δεν θα τ’ αφήσεις να περάσει έτσι.
Θα κάνεις φίλο σου το δρόμο και παρέα με τα σύννεφα, θα πιάσεις κουβέντα με τα δέντρα και πιο πολύ μ’ εκείνο το μοναχικό. Θα αφουγκραστείς τη φωνή του νερού και ό,τι δεν ακούσεις, θα το επινοήσεις. Θα δραματοποιήσεις την κουβέντα του στύλου με το υδραγωγείο, θα δεις την αντανάκλαση του σύννεφου στο νερό κι αν είσαι τυχερός θα
αντιληφθείς πως είναι ο εαυτός σου που καθρεφτίζεται…
Και η φαντασία σου θα σε ταξιδέψει… πρώτα αυτή… πάντα αυτή… και θα ταξιδεύεις κι όλο θα ταξιδεύεις, γιατί ό,τι έχεις είναι το ταξίδι αυτό.

Γιώργος Χρηστινίδης

Travelling

I travel alone … we travel alone … and whatever there is, is this trip. If you understand that this is the whole story, don’t let it pass.
You will make the route your friend and the clouds your company, you will talk with the trees and a bit more with that lonely one. You will hear the voices of the water and whatever you don’t listen, you will invent it. You will dramatize the discussion between the pole and the aqueduct, you will see the reflection of the cloud in the water and if you are lucky you will realize that it is yourself that is mirrored …
And your imagination will travel you firstly … this one … always this one … and you will always be traveling and traveling around, because all you have is the journey.

Yiorgos Christinides